ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจและประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังและคณะ เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือกันในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึก