ติดตามการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก แก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย