ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน