ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบของที่ระลึกแก่รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยทางด้านสาธารณสุข