นายไพฑูรย์ อัมรัตน์

ตำแหน่ง: 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน