โครงการส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โครงการ โภชนาการตามวัย ใส่ใจแม่และเด็ก ณ บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557