ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องซาวน่าและเครื่องกำเนิดไอนํ้า ห้องอบสมุนไพร ศูนย์บริการสุขภาพ