พิธีมอบเสื้อปฎิบัติการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 โดยการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย