ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑