ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (สวสท.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑