ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการถ่ายโอนทรัพย์สินตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๖๑ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.......