ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดตรัง นำโดยนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง