ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมจัดซื้อวารสารต่างประเทศ