ให้การต้อนรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ิ ๙/๒๕๖๑