ร่วมงานสัญจร ผ่อนคลาย @Trangในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกร่วมด้วย