ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และ อ.สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบนายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและ นายวิจิตร วรตันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น