ร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ จังหวัดตรัง โดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี การนี้คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเ