ให้การต้อนรับนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารสาธารณสุขทั่วประเทศในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและ