ร่วมรับประทานอาหารเช้าและปรึกษาหารือข้อราชการกับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข