ร่วมส่งแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสมาประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกล