ร่วมให้บริการต้อนรับ​การบริการการประชุมและบริการด้านอาหารในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสัญจรครั้งที่ ๙/๒๕๖๑