ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)