ประชุมคณะกรรมการควบคุมการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข