ประชุมสัมมนาเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑