คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ปีการศึกษา ๒๕๖๑