ประชุมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพระยะที่ ๒หัวข้อ "Health For Office Workers"เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการทำงาน