โครงการส่งเสริมและการนำไปใช้แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในโรงโม่หิน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในชุมชน