นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๓ รับฟังการนำเสนอบริบทชุมชน และสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกทราย  และหมู่ที่ ๒ บ้านย่านซื่อ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ