ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการประเมินสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยและการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนการเคหะ ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม