ประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "ก้าวอย่างมั่นใจ สู่วิถีใหม่กับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก"