เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน" ในโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข" โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓