คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในสถาบันและภายนอกสถาบันเรื่องเทคนิคการทำวิจัยในสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย