สัมภาษณ์นักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๑