กิจกรรมการนำขยะในครัวเรือนกลับมาทำของใช้ใหม่ ให้กับนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนวัดควนธานีเพื่อลดปริมาณขยะ การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี โดยทีมวิทยากรจากชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง