ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก