คณะกรรมการพิจารณา ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาผู้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าและรายใหม่ ระดับ ปวส.และป.ตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑