โครงการประชุมติดตามและประเมินผลการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข (พนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557