ร่วมเป็นวิทยากรประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐