นายสุทัศน์ เสียมไหม นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลเข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ