ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง(กบอ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน