ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีครั้งที่ ๓/๒๕๖๑