โครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมใจต้านภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์