ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒