รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ภาคโปสเตอร์ สาขางานวิชาการรับใช้สังคม