เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนากำลังคน(HRD) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒