ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดระบบควบคุมภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง