เข้าร่วมการอบรมวิทยากรครูนวดไทยและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๓๖