จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะความรู้ในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห