เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑