กิจกรรม ธ ทรงเป็นผู้สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙) และกิจกรรมทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมประจำเดิอนสิงหาคม